Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców (w szczególności spółek prawa handlowego), instytucji państwowych i samorządowych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oferując szeroki zakres usług prawnych.

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych poprzez udzielanie porad prawnych, prowadzenie we wszystkich instancjach spraw przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi), organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami egzekucyjnymi, w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych
 • wydanie nieruchomości
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu
 • ochrona posiadania
 • ustanawianie i znoszenie służebności gruntowych (m.in. drogi koniecznej i służebności przesyłu) i osobistych (m in. służebności mieszkania)
 • sprawy o zapłatę należności z umów, w szczególności o czynsz z najmu, bądź z dzierżawy
 • sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o eksmisje oraz z zakresu ochrony praw lokatorów
 • dochodzenie odszkodowań za szkodę w mieniu oraz na osobie
 • przygotowanie i obsługa transakcji handlowych w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności doradztwo i opiniowanie umów, przygotowywanie we współpracy z notariuszami i geodetami dokumentacji wymaganej do zawarcia umów oraz do podziałów nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji, regulowanie spraw własnościowych, pomoc prawna w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomości, zakładanie i dokonywanie zmian w księgach wieczystych

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, bądź testamentu
 • dział spadku
 • zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody
 • separacje
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ustalanie kontaktów z dziećmi
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienie

Prawo pracy

 • sprawy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem, bądź wypowiedzeniem umów o pracę
 • sprawy o odszkodowania, odprawy, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectw pracy
 • sprawy o ustalenie stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Ubezpieczenia majątkowe

 • dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych
 • waloryzacja polis posagowych i innych
 • dochodzenie odszkodowań za szkodę na osobie
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń przy likwidacji szkód

Prawo administracyjne

 • Postępowania administracyjne
 • Postępowania sądowo-administracyjne

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje zarówno kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, jak i doraźną pomoc w rozwiązywaniu ich problemów prawnych.

W ramach szeregu usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, Kancelaria zapewnia w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie przedsiębiorców we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, instytucjami państwowymi oraz samorządowymi
 • prowadzenie negocjacji handlowych oraz pomoc prawną w ugodowym rozwiązywaniu sporów
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • windykacja należności
 • dochodzenie odszkodowań
 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie umów

Oferta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych (państwowych i samorządowych)

Kancelaria oferuje zarówno kompleksową obsługę prawną dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, instytucji państwowych i samorządowych, jak i udzielanie tym podmiotom doraźnej pomocy prawnej.

W ramach usług z kierowanych do wyżej wymienionych podmiotów Kancelaria zapewnia w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, instytucjami państwowymi oraz samorządowymi
 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie umów
 • windykacja należności