Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych poprzez udzielanie porad prawnych, prowadzenie we wszystkich instancjach spraw przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi), Sądem Najwyższym, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami egzekucyjnymi, w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych
 • wydanie nieruchomości
 • wynagrodzenie za  bezumowne korzystanie z gruntu
 • ochrona posiadania
 • ustanawianie i znoszenie służebności gruntowych (m.in. drogi koniecznej i służebności przesyłu) i osobistych (m. in. służebności mieszkania)
 • sprawy o zapłatę należności z umów, w szczególności o czynsz z najmu, bądź z dzierżawy
 • sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o eksmisje oraz z zakresu ochrony praw lokatorów
 • dochodzenie odszkodowań za szkodę w mieniu oraz na osobie
 • przygotowanie i obsługa transakcji handlowych w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności doradztwo i opiniowanie umów, przygotowywanie we współpracy z notariuszami i geodetami dokumentacji wymaganej do zawarcia umów oraz do podziałów nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji, regulowanie spraw własnościowych, pomoc prawna w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomości, zakładanie i dokonywanie zmian w księgach wieczystych

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, bądź testamentu
 • dział spadku
 • zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody
 • separacje
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ustalanie kontaktów z dziećmi
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienie

Prawo pracy

 • sprawy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem, bądź wypowiedzeniem umów o pracę
 • sprawy o odszkodowania, odprawy, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectw pracy
 • sprawy o ustalenie stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Ubezpieczenia majątkowe

 • dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych
 • waloryzacja polis posagowych i innych
 • dochodzenie odszkodowań za szkodę na osobie
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń przy likwidacji szkód

Prawo administracyjne

 • postępowania administracyjne
 • postępowania sądowo-administracyjne